top of page

דילמות אתיות בקרב קרימינולוגים קליניים בישראל - נדב בוריס צ'יין

תקציר עבודת התיזה

עיקר העיסוק של הקרימינולוגיה הקלינית באבחון, הערכה וטיפול באוכלוסיות פורנזיות. כבכל עבודה אבחונית וטיפולית, גם בעבודתו של קרימינולוג קליני עולות דילמות אתיות, וביתר שאת, לפי שאוכלוסיית היעד היא לקוחות שמגויסים לטיפול סמכותי על פי חוק. מטרת המחקר הייתה לזהות את הדילמות האתיות אותן פוגשים ועמן מתמודדים קרימינולוגים קליניים בישראל. המחקר התבצע בשיטה איכותנית באמצעות ראיון חצי מובנה עם 12 קרימינולוגים קליניים, 10 נשים ושני גברים, העובדים במסגרות ציבוריים ובסקטור הפרטי בישראל. גיוס המשתתפים נעשה באמצעות מדגם נוחות. שאלות המחקר העיקריות היו אילו דילמות עולות בהתמודדות של קרימינולוגים קליניים בעבודתם? כיצד מסגרת העבודה (מוסדית-ציבורית או פרטית), אופי העבודה (אבחון, טיפול ושיקום) ואופי המטופלים (אנשים הסובלים מהפרעה נפשית, שאינם עם הפרעה נפשית, אלימים או שאינם אלימים, בעלי היסטוריה של קורבנות או שלא) מתוים דילמות אלה ואת ההתמודדות אתן? ניתוח תוכן קונבנציונלי העלה שתי קטגוריות: 1. דילמה אתית-מהות והגדרה; 2. דילמות מהשדה הקליני שכוללות: מיהו הלקוח?; סוגיות של חיסיון, מקומה של המציאות המשפטית בטיפול; קולגיאליות; אימפוטנציה מערכתית; העברה-נגדית. בדיון מוצעת תשתית תיאורטית לקבלות החלטות אתיות עבור קרימינולוגים קליניים, בניסיון לסייע לתהליך קביעת כְּשִׁירוּת המטפל, בפיתוח אתיקה מקצועית. מחקר זה הינו הראשון בתחום בישראל, ומכאן ייחודו וחשיבותו.


מילות מפתח: סוגיות אתיות, קרימינולוגים קליניים, מטופלים פורנזיים

コメント


bottom of page