top of page
asian-male-doctor-talking-clinic-room-handing-prescription-patient.jpg

רישום לאגודה

חברי אגודה רשומים זכאים לקבלת עדכונים לגבי משרות, כנסים, אירועים והטבות שונות.

קיימים 3 סוגי מעמד חבר אגודה:

  • חבר מן המניין – כולל תואר שני ותיזה

  • חבר שלא מן המניין – כולל תואר שני

  • חבר שלא מן המניין על תנאי – סטודנט

 

דמי חברות יגבו אחת לשנה בתחילת כל שנה אזרחית:

  • דמי חבר שנתיים -  200 ש"ח

 

תהליך קבלת מועמד חדש: 

  1. מילוי טופס מועמדות לאגודה

  2. אישור על ידי יו"ר ועדת הקבלה

  3. שליחת בקשת תשלום בהתאם לסוג המעמד למועמד במייל 

  4. לאחר קבלת התשלום תשלח קבלה, מכתב אישור וכרטיס חבר

bottom of page