asian-male-doctor-talking-clinic-room-handing-prescription-patient.jpg

רישום לאגודה

חברי אגודה רשומים זכאים לקבלת עדכונים לגבי משרות, כנסים, אירועים והטבות שונות.

קיימים 3 סוגי מעמד חבר אגודה:

  • חבר מן המניין – כולל תואר שני ותיזה

  • חבר שלא מן המניין – כולל תואר שני

  • חבר שלא מן המניין על תנאי – סטודנט

 

דמי חברות יגבו אחת לשנה בתחילת כל שנה אזרחית:

  • דמי חבר שנתיים -  200 ש"ח

 

תהליך קבלת מועמד חדש: 

  1. מילוי טופס מועמדות לאגודה

  2. אישור על ידי יו"ר ועדת הקבלה

  3. שליחת בקשת תשלום בהתאם לסוג המעמד למועמד במייל 

  4. לאחר קבלת התשלום תשלח קבלה, מכתב אישור וכרטיס חבר