top of page
Therapy

קרימינולוגיה קלינית 

הקרימינולוגיה הקלינית מוכרת על-ידי משרד הבריאות כאחד ממקצועות הבריאות במסגרת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות. הקרימינולוגיה הקלינית מבססת בשנים האחרונות, באמצעות האגודה לקרימינולוגים קליניים בישראל, את מעמדה כמקצוע טיפולי לצד הפסיכולוגיה הקלינית והעבודה הסוציאלית הקלינית

השתלבות תעסוקתית

קרימינולוגים קליניים עובדים כיום בכל המרכזים לבריאות נפש במחלקות משפטיות ואחרות, במחלקות המב"ן בכלא, במרפאות בריאות הנפש, במסגרות שיקומיות של מתמודדי נפש, במסגרות של טיפול במכורים, במסגרות המטפלות בנוער בסיכון, במסגרות המטפלות בפוגעים ונפגעים מינית (מבוגרים ונוער) במועצות מקומיות, ברש"א, כקציני אבחון ומיון בשב"ס, במסגרות המשרד לביטחון פנים, בקליניקות פרטיות ובמגוון מקומות עבודה נוספים.

Notebook

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים לתואר שני בקרימינולוגיה קלינית קיימת באוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת אריאל והמכללה אקדמית אשקלון. התואר השני מהווה הכשרה אקדמית לקראת התמחות כקרימינולוג קליני והשתלבות מקצועית בתחומי בריאות הנפש, הרווחה, האכיפה והענישה. התכניות מיועדת להעניק תשתית של ידע בסיסי בתחומי האבחון והבדיקה הקלינית, פסיכופתולוגיה, גישות מרכזיות בפסיכותרפיה, סוגיות קרימינולוגיות ופורנסיות, מתודולוגיה ונושאים ייחודיים, תוך מיזוג בין גישות רפואיות פסיכיאטריות, גישות פסיכולוגיות וגישות רלבנטיות אחרות, זאת על בסיס תכנית לימודים לתואר ראשון בקרימינולוגיה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך מיוחד ומדעי ההתנהגות. בנוסף קיימות מספר תוכניות תעודה בתחום הפרופילאות, טיפול בעברייני מין, תוכנית 12 הצעדים ולימודי פסיכותרפיה ממוקדת.

bottom of page