Therapy

קרימינולוגיה קלינית

קרימינולוגיה הקלינית מוכרת על-ידי משרד הבריאות כאחד ממקצועות הבריאות. לאחרונה התקבל בכנסת תיקון לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות אשר כולל את הקרימינולוגיה הקלינית במסגרת המקצועות המוכרים בחוק כמקצוע בריאות. הקרימינולוגיה הקלינית מבססת בשנים האחרונות, באמצעות האגודה לקרימינולוגים קליניים בישראל, את מעמדה כמקצוע טיפולי לצד הפסיכולוגיה הקלינית והעבודה הסוציאלית הקלינית

השתלבות תעסוקתית

קרימינולוגים קליניים עובדים כיום בבתי חולים פסיכיאטריים במחלקות משפטיות ואחרות, במחלקות המב"ן בכלא, במרפאות בריאות הנפש, במסגרות שיקומיות של פגועי נפש, במסגרות של טיפול במכורים, במסגרות המטפלות בנוער בסיכון, במסגרות המטפלות בפוגעים ונפגעים מינית (מבוגרים ונוער) במועצות מקומיות, ברש"א, כקציני אבחון ומיון בשב"ס, במסגרות המשרד לביטחון פנים, בקליניקות פרטיות ובמגוון מקומות עבודה נוספים.

Notebook

תכנית הלימודים

קרימינולוגים קליניים עובדים כיום בבתי חולים פסיכיאטריים במחלקות משפטיות ואחרות, במחלקות המב"ן בכלא, במרפאות בריאות הנפש, במסגרות שיקומיות של פגועי נפש, במסגרות של טיפול במכורים, במסגרות המטפלות בנוער בסיכון, במסגרות המטפלות בפוגעים ונפגעים מינית (מבוגרים ונוער) במועצות מקומיות, ברש"א, כקציני אבחון ומיון בשב"ס, במסגרות המשרד לביטחון פנים, בקליניקות פרטיות ובמגוון מקומות עבודה נוספים.