top of page
asian-male-doctor-talking-clinic-room-handing-prescription-patient.jpg

כנסי האגודה

אחת לשנה מקיימת האגודה כנס מקצועי.

היסטורית הכנסים:

2023: "דברים שרואים מכאן לא רואים משם: מה בין קליניקה למשפט״, המכללה האקדמית אשקלון

2022: "אתיקרימינולוגיה: סוגיות אתיות בטיפול, אבחון ומחקר עם אוכלוסיות פורנזיות", אוניברסיטת בר אילן

2021: "תנועות ומעברים במרחב הטיפולים", המרכז הרפואי תל אביב

2020: יום עיון לזכרה של דינה להמן ז"ל, מקוון

2019: "בין קליניקה למחקר", המרכז הרפואי תל אביב

2018: "התנהגויות סיכוניות של ילדים ונוער", המרכז הרפואי תל אביב

2017: "הערכה טיפול וניהול של התנהגויות תוקפניות, אלימות ומסכנות", המרכז הרפואי תל אביב

2016: "שפת הרוך ושפת הוירטואל – פוגעים ונפגעים ברשת", המרכז הרפואי תל אביב

2015: "קרימינולוגיה קלינית בעידן הרפורמה בבריאות הנפש", המרכז הרפואי תל אביב

2014: "הסובייקט של הפשיעה הסובייקט של החוק, בין מוסר לאתיקה", מרכז א"י יפה

2013: "חדר הטיפולים של הקרימינולוגיה הקלינית", מרכז א"י יפה

2012: "ק"ק - עבר, הווה, עתיד", מרכז א"י יפה

2011: "טראומטיזציה משנית", בית החולים איכילוב

2010: "התמכרויות במאה ה- 21" בית החולים איכילוב

2009: "אתנו-קרימינולוגיה ואתנו-תרפיה בחברה רב-תרבותית", אונ' בר אילן

2008: "סודות בטיפול וטיפול בסודות", אונ' בר אילן

2007: "זנות וסחר בנשים", אונ' בר אילן

2006: "הערכת מסוכנות לאלימות", שער מנשה

bottom of page