top of page
asian-male-doctor-talking-clinic-room-handing-prescription-patient.jpg

ועדות האגודה

ועדת האתיקה - יו"ר הועדה פרופ' יעל אידיסיס

הועדה עוסקת בבחינת סוגיות אתיות הקשורות בעבודה של הקרימינולוגים הקליניים

ועדת אקדמיה – יו"ר הועדה פרופ׳ ענת ירון ענתר

ועדה פרלמנטרית וקשר למשרד הבריאות – יו"ר הועדה שריי משען

ועדת שיווק, מדיה ודוברות – יו"ר הועדה שריי משען

ועדת קידום הפרט – יו"ר הועדה אורית שטמפפר

ועדה מקצועית - יו״ר הועדה איריס לובמן קליימן

תחומי פעילות: הועדה עוסקת בתכנון וארגון ימי עיון, השתלמויות וכנסים של הקרימינולוגים הקליניים ובסוגיות מקצועיות נוספות

ועדת פורומים – יו"ר הועדה שרון לסר ישראל

פעילותן השוטפת של הועדות חיונית לקידום האינטרסים של האגודה. הצטרפות חברים חדשים לפעילות הועדות הינה חשובה. במידה והינך מעוניין לקחת חלק פעיל באחת מהועדות האגודה אנא פנה ל clinical.criminologists@gmail.com

bottom of page