asian-male-doctor-talking-clinic-room-handing-prescription-patient.jpg

ועדות האגודה ובעלי תפקידים

ועדת האתיקה

הועדה עוסקת בבחינת סוגיות אתיות הקשורות בעבודה של הקרימינולוגים הקליניים.

ועדת קבלה – יו"ר הועדה ד"ר גדי רוזנברג

תחומי פעילות: הועדה דנה בקבלה של קרימינולוגים קליניים כחברי אגודה ופועלת לגיוס של חברים חדשים

הועדה המקצועית – יו"ר הועדה הילה דרורי

תחומי פעילות: הועדה עוסקת בתכנון וארגון ימי עיון, השתלמויות וכנסים של הקרימינולוגים הקליניים ובסוגיות מקצועיות נוספות

ועדת בחינות – יו"ר הועדה פרופ' יעל אידיסיס

חברי הועדה: גב' רוני בנצור, ד"ר ליאור טל

פעילותן השוטפת של הועדות חיונית לקידום האינטרסים של האגודה. הצטרפות חברים חדשים לפעילות הועדות הינה חשובה. במידה והינך מעוניין לקחת חלק פעיל באחת מהועדות האגודה אנא פנה ל clinical.criminologists@gmail.com