top of page

מנהל/ת ישובי למאבק באלימות בסמים

המועצה האזורית מנשה (להלן : המועצה) מכריזה בזאת על משרה פנויה כדלקמן:

דרוש/ה: מנהל/ת ישובי למאבק באלימות בסמים


תיאור התפקיד:

.1 מנהל את יישום התכניות למניעת אלימות ולמאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול של הרשות

למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול ברשות המקומית.

.2 מוביל ומתאם את הפעולות הנדרשות לבנייה ולביסוס התשתית היישובית להתמודדות עם

תופעות אלימות ,עבריינות, התנהגות אנטי חברתית ושימוש בסמים ובאלכוהול .

.3 תיאום וריכוז פעולות הרשות המקומית והקהילה הנדרשות לצורך הגשמת תכליות התכניות

.4 מסייע לממונה חירום ביטחון ברשות המקומית בהתארגנות ובהתמודדות עם מצבי חירום,

באמצעות פעולות כמו הנגשת חומרי הסברה לקהילה ,שמירה על רצף הקשרים עם קהלי יעד

של תכניות הרשות.

.5 סיוע בחיבורים בין המשטרה וגורמי החירום והסיוע לקהילה, והפעלת מערך מתנדבים,

ותיאום ממשקי עבודה מול ממונה שירותי חירום ובטחון ברשות המקומית.


דרישות התפקיד:

.1 בעל תואר אקדמי במדעי החברה, עדיפות לעבודה סוציאלית קהילתית

.2 שנה אחת לפחות בניהול ו/או ניסיון ניהולי של שני עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

ניסיון של שנה בהובלת פרויקטים חברתיים חינוכיים או בעבודה קהילתית

דרישות נוספות:

.1 היכרות עם תוכנות ה, OFFICE -אינטרנט

.2 העדר עבר פלילי

.3 העדר רישום עבירות מין . יש להציג אסמכתא


היקף המשרה: 100%

כניסה לתפקיד: מיידית

כפיפות: מנהל המחלקה לשירותיים חברתיים

מועד פרסום: 15.3.2023


מועמדים הרואים עצמם כעונים על דרישות התפקיד יגישו קורות חיים, הצהרה על קרובי משפחה, תעודות

הכשרה מקצועית נדרשת אישורים והמלצות, לדואר אלקטרוני: il.co.menashe@HRmichrazim או

במעטפה סגורה למשרד משאבי אנוש. הגשת המועמדות עד ליום 16.4.2023 בשעה .12:00

לא יתקבלו פניות לאחר מועד זה. לא יטופלו פניות שלא צורפו להן כלל המסמכים הנדרשים.

מועמד/ת עם מוגבלויות זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.

**המכרז כתוב בלשון זכר אך מופנה לנשים וגברים כאחד.


אילן שדה, ראש המועצה

bottom of page