top of page

בחירות ליו"ר האגודה לקרימינולוגים קליניים

חברות וחברים יקרות ויקרים,


אנו מודיעים בזאת על קיום בחירות ליו"ר האגודה + בחירות לוועדות האגודה.


הבחירות יתקיימו השנה באופן דיגיטלי.

טופס הבחירות ישלח לחברי האגודה כשבועיים לפני מועד הכנס השנתי שלנו.

תוצאות הבחירות יוכרזו במסגרת האסיפה הכללית בכנס, בתאריך 3.5.2023.

לעדכנכם\ן שיו"ר האגודה המכהנת גב' רוני בנצור, הודיעה שאין בכוונתה להתמודד השנה על תפקיד היו"ר.

גב' בנצור תסכם את הקדנציה הארוכה שלה כיו"ר האגודה במועד הכנס .


המבקשים להתמודד על תפקיד יו"ר האגודה מתבקשים לשלוח מייל הכולל פרטים אישיים + "חזון" ותוכניות לקידום האגודה לקרימינולוגים קליניים למייל האגודה, עד לתאריך 31.3.2023. האינפורמציה תועבר לחברי האגודה קודם למועד הבחירות.


המבקשים להציע עצמם כחברים בוועדות האגודה מבקשים לפנות במייל חוזר עד לתאריך 31.1.2023.

ועדות האגודה: ועדת קבלה, ועדה מקצועית, ועדת כנסים, גזברות האגודה.

אפשר גם לפנות במייל חוזר כדי לברר יותר פרטים לגבי תפקידי הוועדות השונות .


בברכה,

הועד המנהל של האגודה
Comments


bottom of page